Art. 06 – Vol. 28 – Nr. 4 – 2018

Noi abordări în susținerea diseminării și valorificării ofertei de rezultate
ale cercetării științifice și dezvoltării tehnologice 

Ion Alexandru MARINESCU,  Dora COARDOŞ
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
B-dul Mareșal Alexandru Averescu, Nr. 8-10, 011455, București, România
ion.marinescu@ici.ro, dora.coardos@ici.ro

Rezumat: În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele obținute în urma analizei instrumentelor financiare și informatice de diseminare și promovare a rezultatelor cercetării-inovării-dezvoltării (CDI) atât la nivel național cât și la nivel european. De asemenea, ca suport în promovarea rezultatelor CDI, este descris Sistemul Informatic Integrat (SII) ce oferă un ecosistem funcțional între furnizorii, solicitanții și intermediarii de CDI prin introducerea unor funcționalități care facilitează interacțiunea dintre aceste trei categorii de actori instituționali. Spre deosebire de infrastructurile software existente în momentul de față, această platformă include pentru prima oară intermediarii de inovare ca actori instituționali care stabilesc parteneriate între producătorii și beneficiarii de CDI care nu își conștientizează complementaritățile și potențialul colaborativ.

Cuvinte cheie: Strategie CDI, piața CDI, transfer de cunoștințe, promovare CDI.

Introducere

Conform datelor Eurostat şi al rapoartelor de specialitate ale Comisiei Europene, România ocupă o poziție modestă la nivel european cu privire la rezultatele activității CDI, fiind încadrată în categoria țărilor cu cea mai redusă performanță inovativă [1]. Neîndeplinirea obiectivelor propuse au drept cauze principale nivelul redus al alocării bugetare pentru sectorul CDI, sub limita stabilită de documentele naționale strategice și interesul scăzut al mediului de afaceri privat în dezvoltarea acestui sector, ponderea contribuției sectorului privat  în totalul cheltuielilor de CDI fiind cuprinsă între 23,3% în 2008 și 37,3% în 2015 [2].

Pornind de la strategia Europa 2020 şi iniţiativa “O uniune a inovării”, CE a propus statelor membre să-și regândească propriile strategii CDI, astfel încât fondurile europene aflate la dispoziție să contribuie în mod eficient atât în aplicarea diferitelor politici comunitare, naţionale şi regionale cât și în creșterea volumului de investiții private în raport cu cele publice. Astfel, devine necesară extinderea măsurilor ce permit dezvoltarea cu prioritate a transferului către mediul economic a rezultatelor din cercetare şi folosirea expertizei ştiinţifice şi tehnice de înalt nivel pe care le deţin unităţile de CD din România.

În acest sens, a devenit utilă elaborarea unei strategii coerente şi integrate, pentru stimularea promovării rezultatelor CDI şi dezvoltarea unor metode şi instrumente adecvate în vederea implementării acesteia. Implementarea strategiei pentru stimularea promovării rezultatelor activității de CDI se realizează printr-un sistem informatic colaborativ integrat de colectare, stocare, prelucrare și afișare date privind cererea și oferta de rezultate CDI și a tehnologiilor rezultante, precum și furnizarea de statistici relevante privind valorificarea acestora pe piața CDI.

Realizarea şi implementarea sistemului informatic va reprezenta un factor important în cunoaşterea pieţei CDI cu implicaţii asupra creşterii competitivităţii şi al absorbției în economie a rezultatelor provenite din activităţile de cercetare, ceea ce va contribui la atingerea țintelor asumate în Agenda Europa 2020.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Ion Alexandru MARINESCU,  Dora COARDOŞ, Noi abordări în susținerea diseminării și valorificării ofertei de rezultate ale cercetării științifice și dezvoltării tehnologice, Revista Română de Informatică şi Automatică, ISSN 1220-1758, vol. 28(4), pp. 75-88, 2018.

4. Concluzii

Elaborarea unei strategii coerente şi integrate, pentru stimularea promovării rezultatelor CDI şi a unor metode şi instrumente adecvate de implementare, vor asigura premizele pentru optimizarea activităţilor de transfer către mediul economic a rezultatelor din cercetare şi folosirea expertizei ştiinţifice şi tehnice de înalt nivel pe care le deţin unităţile de CD din România.

Sistemul Informatic Integrat ca și instrument principal de implementare a strategiei pentru stimularea promovării rezultatelor activităţii de CDI, își dorește să devină principala sursă de informații la nivel național, care să susțină o valorificare mai bună a rezultatelor activităţilor de CDI prin transferul acestora dinspre cercetare către nevoile reale ale economiei şi societăţii, în vederea susţinerii competitivităţii în raport cu partenerii externi.

Recunoaștere

Prezenta lucrare a beneficiat de suportul proiectului CS 372 (contract 1PS420/2017) din cadrul Planului sectorial 2017-2018 al Ministerului Cercetării şi Inovării.

BIBLIOGRAFIE

 1. Alexandru A. et al. (2018). Raport de cercetare: ”Elaborarea variantei finale a Strategiei şi a unui set de metode interactive, participative şi colaborative, necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Strategiei şi instrumente informatice şi financiare utilizabile pentru diseminarea şi valorificarea ofertei de rezultate ale cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice”, ICI București;
 2. Doussineau, M., Marinelli, E., Chioncel, M., Haegeman, K., Carat G., și Boden, M. „Communication Synthesis report,” [Interactiv]. Available: http://erawatch.jrc.ec. europa.eu/erawatch/export/sites/default/galleries/generic_files/file_0451.p;
 3. EIPP (2015). European Investment Project Portal https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html;
 4. ERRIS. (2015) https://erris.gov.ro/;
 5. European Comission. „Eurostat. Statistics Explained,” 21 Septembrie 2018. [Interactiv]. Available: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ index. php/ Innovation_statistics. [Accesat 28 Septembrie 2018];
 6. European Commision, „Community Research and Development Ionformation Services – CORDIS,” [Interactiv]. Available: https://cordis.europa.eu/home_en.html;
 7. EU ODP (2012). EU OpenData Portal https://data.europa.eu/euodp/en/home;
 8. Eurostat, 17 August 2018. [Interactiv]. Available:  http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc0003 1&plugin=1, [Accesat pe 28 Septembrie 2018];
 9. Instrumente experimentale de finanțare a cercetării, dezvoltării și inovării, http://www.incd2020.ro/sites/default/files//Instrumente%20experimentale%20de%20finant area%20CDI.pdf;
 10. Ministerul Cercetării și Inovării. „Programe naționale PNCDI III” [Interactiv]. Available: https://uefiscdi.ro/articole/4270/Programe-PNCDI-III.html, [Accesat pe 28 Septembrie 2018];
 11. Platformă digitală de tip social network – BrainMap. Available: https://www.brainmap.ro/;
 12. POC (2014): Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020. Ministerul Fondurilor Europene, http://http://www.fonduri-ue.ro/files/programe/COMPETITIVITATE-/POC/ VO. POC.2014-2020.18.12.2014.pdf;
 13. Programul Operaţional Regional 2014-2020 (mai 2015), http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/fs2014-2020/00010115/w473y_ POR_2014_2020 _ian 2015.pdf;
 14. Raport privind bunele practici de comunicare a ştiinţei la nivelul MEN şi UEFISCDI,” [Interactiv]. Available: http://www.incd2020.ro/sites/default/files/Raport%20-comunicarea % 20stiintei.pdf;
 15. Registru de evidență a rezultatelor cercetării disponibil la adresa http://registru.roinno.ro/;
 16. ReNITT – Rețeaua Națională de Transfer Tehnologic și Inovare (2011), ANCS, http://centi.ro/info/imm2011/imm10.pdf;
 17. SNC (iunie 2014). Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014 – 2020. Ministerul Economiei, http://www.minind.ro/PROPUNERI_LEGISLATIVE/2014/SNC_2014 _2020.pdf;
 18. SN-CDI 2020 (2014). Strategia Naţională de Cercetare-Inovare 2014-2020 – versiunea tehnică. Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, februarie 2014. http://www.cdi2020.ro/ wpcontent/ uploads/2014/02/STRATEGIA_Versiunea-tehnica_ Februarie-2014.pdf.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.