Art. 05 – Vol.23 – Nr. 2 – 2013

GENERATOARE INTELIGENTE ORIENTATE PE FAMILII DE PROBLEME DECIZIONALE PENTRU E-LEARNING

Maria Beldiga (Vasilache)
vasilache_m@mail.ru

Tudor Brăgaru
theosnume@gmail.com

Gheorghe Căpăţână
gh_capatana@yahoo.com

Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău

Rezumat: În articol sunt expuse structura şi principul de funcţionare a unui ansamblu din patru generatoare inteligente de familii de probleme decizionale. Generatoarele sunt componente ale unui Sistem Suport Inteligent pentru Decizii (SSID). SSID este destinat asistenţei proceselor de luare a deciziilor în diverse domenii de activitate şi cercetare şi de instruire/autoinstruire a cursanţilor la disciplina ”Sisteme Suport Pentru Decizii” cu aplicarea metodologiei de e-Learning.

Cuvinte cheie: e-Learning, sistem suport pentru decizii, inteligenţă artificială, generator de probleme, familie de probleme decizionale.

Introducere

Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) a adus schimbări cardinale în majoritatea domeniilor de activitate. O schimbare continuă poate fi observată şi în instituţiile de învăţământ de toate nivelurile, unde tot mai des sunt aplicate mijloace ale tehnologiilor moderne şi de comunicaţii (TIC) sub diverse forme de e-Learning. În lucrarea sa Perraton H. [1] spunea că: ”educaţia la distanţă poate fi organizată fără existenţa unei teorii” argumentând prin faptul că partea practică este suficientă pentru evaluarea acestui concept. Dacă până nu demult un sistem de e-Learning se baza pe aplicaţii care provin din:

 • utilizarea calculatorului;
 • utilizarea canalelor multimedia;
 • utilizarea Internetului/Intranetului/Webului. Acum la aceste aplicaţii pot fi adăugate şi alte noi clase de sisteme bazate pe TIC care exploatează eficient interacţiunea dintre subiecţii e-Learning-ului.

Din acest motiv prin e-Learning vom înţelege gama de utilizare a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale într-o mulţime de situaţii educaţionale: predare, învăţare, evaluare/autoevaluare, training etc. În acest context vom distinge două aspecte conceptuale ale termenului – ”umbrelă de e-Learning” (adaptată după [2]).

 1. Conţinutul, umplutura sistemelor de e-Learning, care poate fi statică sau dinamică, şi adaptivă, conţinut care este rulat pe platformele de e-Learning;
 2. Suportul program tehnic al platformelor de e-Learning (LMS, LCMS), care este destul de standardizat, însă problema elaborării resurselor educaţionale digitale calitative rămâne a fi un proces subiectiv, de rutină, consumator de timp.

Prezenta lucrare este o tentativă reuşită de extindere a posibilităţilor platformelor de e-Learning prin generarea oricărui număr suficient de itemi şi rezolvarea lor automată, cu introducerea lor pe platforma MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) pentru autoevaluarea deschisă la distanţă nelimitată, pentru orice număr de respondenţi. Sistemul de eLearning, dezvoltat de autori, permite generarea itemilor pe o disciplină concretă şi anume „Sisteme suport pentru decizii (SSD)”. Sistemul poate fi extins şi pentru alte discipline, familiile de itemi ale cărora pot fi modelate matematic. În continuare se prezintă arhitectura sistemului de e-Learning precum şi unele modele de SSD realizate în cadrul acestuia.

Concluzii

În cadrul tehnologiilor informaţionale convenţionale productivitatea implementării şi utilizării e-Learning-ului este frânată de volumul exagerat de timp consumat de titularul de curs la elaborarea problemelor personalizate pentru lucrările de laborator şi a textelor pentru evaluările (formative, finale ş. a.) şi verificarea rezultatelor lucrărilor de laborator şi a testărilor din motiv, că în cadrul tehnologiilor informaţionale convenţionale elaborarea problemelor personalizate şi
Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 23, nr. 2, 2013 http://www.rria.ici.ro 55
verificarea rezolvării acestora solicită un volum manual considerabil. Aici menţionăm, că problemele trebuie să fie personalizate (unice) pentru fiecare cursant iar în cadrul autoinstruirii unice la fiecare accesare a cursantului. În cadrul SSID dezvoltat de autori elaborarea problemelor personalizate se face în mod automat de un ansamblu din patru generatoare inteligente orientate pe familii de probleme decizionale.

Vizualizează articolul complet

De asemenea, în mod automat se efectuează verificarea problemelor personalizate propuse cursanţilor. Verificarea se face cu ajutorul unui ansamblu format din patru rezolvitoare inteligente orientate pe familiile corespunzătoare de probleme decizionale. SSID dezvoltat este comod la introducerea problemelor personalizate pe platforma de eLearning pentru desfăşurarea propriu zisă a autoevaluării. În cadrul studiului de caz a fost demonstrată generarea unei familii de probleme decizionale monocriteriale modelata cu arbori de decizie. În situţiile educaţionale complexitatea problemelor decizionale generate poate fi de complexitate mult mai mare, limitată de platforma de e-Learning MOODLE şi pachetul de programe ”Matematica 8”.În articol a fost descrisă structura şi principiul de funcţionare a ansamblului din patru generatoare inteligente de probleme decizionale, componente ale unui sistem suport inteligent pentru decizii. Acest sistem este destinat asistării proceselor de luare a deciziilor cu ajutorul computerului în diverse domenii de activitate. Sistemul reprezintă, concomitent, şi un sistem de eLearning, care poate fi aplicat în instruirea şi autoinstruirea cursanţilor la disciplina „Sisteme Suport pentru Decizii”. Realizarea pe calculator a SSID se bazează pe metode euristice şi baze de cunoştinţe. SSID este orientat pe familii de probleme decizionale şi funcţionează împreună pe baza platformei de eLearning MOODLE şi pachetului de programe ”Matematica 8”. Conceptul aplicaţiei ea în considerare metode speciale de asigurare a fiabilităţii şi securitate a SSID. Metodologia proiectării sistemelor informatice orientate pe familii de probleme propusă în lucrare este o paradigmă originală de proiectare a componentelor de e-Learning şi nu numai.

BIBLIOGRAFIE

 1. PERRATON, H.: A theory for distance education, http://www.greenstone.org/greenstone3/nzdl?a=d&d=HASHc6772bc036cde200f52c0c.4.pp&c =edudev&sib=1&dt=&ec=&et=&p.a=b&p.s=ClassifierBrowse&p.sa (vizitat la 10 02.2013).
 2. BRAGARU, T.: Căpăţână Gh., Pleşca N., Latul Gh., Cîrhana V., Efros I., Crăciun I., Baban T., Baron Gh. Învăţământ la distanţă: concept şi terminologie. (Ghid de iniţiere). – Chişinău: CEP USM, 2008. – 101 p.
 3. FILIP, F. Gh.: Decizie asistată de calculator: decizii, decidenţi – metode de bază şi instrumente informatice asociate. – Ediţia a 2–a, revăzută şi adăugită. – Bucureşti: Editura Tehnică, 2005. – 376 p. 4. SIMON, H.: The new science of management decisions. Revised edition. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1977.
 4. BUI, T.: X A Group Decesion Support System for Cooperative Multiple Criteria Decision Making. Springher Verlag, Berlin 1987.
 1. BĂRBAT, B. E.: Sisteme inteligente orientate spre agent. – Editura Academiei Române, Bucureşti, 2002.
 2. FILIP, F. Gh.: Sisteme suport pentru decizii: un punct de vedere într-o încercare de sistematizare. În: Buletinul român pentru informatică şi tehnică de calcul, 1989, pp. 100-126.
 3. http://www.rria.ici.ro Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 23, nr. 2, 2013 56
 4. FILIP, F. Gh.: Sisteme suport pentru decizii. – Ed. a II–a, revăzută şi adăugită. – Bucureşti: Editura Tehnică, 2007. – 363 p.
 5. BELDIGA, (VASILACHE) M.; CĂPĂŢÂNĂ, Gh.: Sistem suport inteligent orientat pe familii de probleme decizionale. În: Studia Universitatis, Seria ştiinţe exacte şi Economice. – Chişinău: CEP USM, 2012, Nr. 7, pp. 28-34.
 6. BELDIGA, (Vasilache) M.: Modelarea unei familii de probleme decizionale În: Studia Universitatis, Seria ştiinţe exacte şi Economice. – Chişinău: CEP USM, 2012, Nr. 7, pp. 34-40.
 7. BELDIGA, M.; CĂPĂŢÂNĂ, Gh.: Produse inteligente pentru asistenţa testării cunoştinţelor la disciplina ”Sisteme Suport pentru Decizii”. – În: The 20th Conference on Applied and industrial mathematics dedicated to academician Mitrofan M. Cioban, Chişinău, 2012, 134-138.
 8. MENDELSON, E.: Introduction to Mathematical Logic. 2nd. ed. New York: D. Van Nostrand, 1979, 328 p.
 9. CLEMEN, R. T.: Making hard decision: An introduction to decision analysis. 2nd Ed. Duxbury Press, Belmont, 1996.
 10. IONESCU, Gh. Gh.; CAZAN, E.; NEGRUŢĂ, A. L.: Modelarea şi optimizarea deciziilor manageriale. – Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1999, 327 p.
 11. ZADEH, L. A.: Fuzzy logic and its aplications to decision and control analysis; Proceding 1978, IEEE, Conference on Decision and Control, 1979.
 12. BELLMAN, R.; ZADEH, L. A.: decision making in fuzzy environment, in Management Science, Vol.17. B, no. 4, LA, 1970, pp.141-194.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.