Art. 06 – Vol. 22 – Nr. 1 – 2012

MANAGEMENTUL STRATEGIC AL DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN ORGANIZAȚII

Maria GHEORGHE-MOISII
moise@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti

Eugenia TÎRZIU
ginet@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti

Rezumat: Lucrarea prezintă un model generic pentru managementul strategic al organizaţiilor în vederea dezvoltării durabile, un set de metode şi instrumente software asociate pentru determinarea obiectivelor specifice managementului strategic în dezvoltarea durabilă a organizaţiilor şi a măsurilor strategice, bazat pe Tabloul de bord echilibrat – BSC (Balanced ScoreCard), cu integrarea metodei Obiectiv – întrebare – măsură – GQM (Goal-Question-Metric) şi analiza SWOT.

Cuvinte cheie: management strategic, dezvoltare durabilă, obiective, BSC, GQM, SWOT.

Introducere

Contextul global actual pune lumea afacerilor în faţa unor situaţii de mare complexitate prin multitudinea interdependenţelor care le caracterizează, iar actuala criză economică nu face decât să aducă în prim plan un aspect care, deşi nu şi-a pierdut niciodată actualitatea, nu a mai fost de mult conştientizat cu atâta intensitate, şi anume problema dezvoltării durabile.
În faţa atâtor dispariţii de organizaţii, prin lichidare sau fuziune, prin absorbție, durabilitatea / sustenabilitatea organizaţiilor, mai degrabă decât competitivitatea, a devenit un subiect central. Astfel organizaţiile trebuie să-şi definească şi să implementeze o strategie adecvată, care să le susţină pe termen mediu-lung dezvoltarea durabilă şi competitivitatea.
Managementul strategic al dezvoltării durabile presupune, pe lângă stabilirea unor obiective pe termen lung (15-20 ani), compatibilitate cu cele pe termen scurt şi mediu, şi aplicarea unui set de principii şi criterii validate eficient pe plan internaţional: perfecţionarea proceselor, utilizarea efectivă a resurselor, focalizarea pe domeniile critice din punct de vedere financiar, crearea de oportunităţi pentru inovare şi progres tehnologic, perfecţionarea mecanismului de aprovizionare şi a obligaţiei de a promova interacţiunea personală şi negocierea la toate nivelurile, evaluarea continuă a organizaţiei şi a tendinţelor tehnologice, analiza potenţialului pieţii şi a domeniului de competenţe etc.
Sustenabilitatea este un principiu luat in considerare la fundamentarea managementului strategic al dezvoltării durabile. Corelarea strategiei organizaţiei cu sistemul de management al dezvoltării durabile se poate face prin utilizarea sistemului – BSC (Balanced Scorecard) cu metoda Obiectiv – întrebare – măsură – GQM (Goal-Question-Metric) şi analiza SWOT. BSC utilizează perspectivele pentru a descrie şi urmări realizarea strategiei şi viziunii organizaţiei. GQM dezvoltă un sistem de evaluare a obiectivelor şi sprijină interpretarea rezultatelor. Sistemul de evaluare se bazează pe identificarea obiectivelor specifice şi selectarea unui set de măsuri pentru evaluare [1]. Obiectivul analizei SWOT pune în evidenţă poziţia strategică a unei organizaţii scanând mediul intern şi extern.
Pentru atingerea obiectivelor de management strategic al dezvoltării durabile a organizaţiei s-au corelat BSC cu GQM şi analiza SWOT.
La realizarea managementului strategic cu sistemul BSC s-a utilizat produsul software Dialog Strategy Balanced Scorecard [6].

Concluzii

Managementul strategic al dezvoltării durabile a organizaţiilor s-a bazat pe sistemul de management strategic BSC, sistem utilizat cu succes în ultimii ani.

Vizualizează articolul complet

Sistemul a fost realizat şi experimentat pentru managementul strategic în scopul atingerii obiectivelor  de dezvoltare durabilă a organizaţiilor, a combinat metodologia BSC cu metode şi tehnici avansate – GQM şi analiza SWOT – pentru:

 • determinarea obiectivelor şi măsurilor pentru fiecare perspectivă;
 • ierarhizarea acestora ca importanţa relativă pentru manageri şi salariaţi;
 • determinarea relaţiilor cauzale dintre obiective, respectiv măsuri;
 • dezvoltarea unor instrumente suport dedicate integrate cu produsul Dialog Strategy, [6] care realizează un sistem de management strategic de tip BSC.

Deoarece în sistemul BSC măsurile (indicatorii) necesare evaluării obiectivelor sunt stabilite de persoanele implicate în proiectarea sistemului s-a utilizat metoda GQM, care a permis determinarea măsurilor pe baza unor chestionare referitoare la obiective.

În lucrare este prezentat un sistem general de management strategic al dezvoltării durabile, care poate fi particularizat pe un anumit domeniu (în funcţie de activitatea organizaţiei), aducând contribuţii la realizarea obiectivelor strategice ale organizaţiei în vederea obţinerii unor rezultate durabile. Modelul a fost completat cu măsurile corespunzătoare acestor obiective, preconizându-se modul în care se definesc relaţiile între măsuri (corespunzătoare obiectivelor) şi modalitatea de inserare a diagramelor, corespunzătoare măsurilor (indicatorilor), în tabloul de bord.

Bibliografie

 1. *** Goal-Question-Metric (GQM) Approach, https://www.goldpractices.com/ practices/gqm/, 2005.
 2. *** Our Common Future: The World Commission on Environment and Development (The Bruntland Report), G. Bruntland, editor. Oxford Press, 1987
 3. *** Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Varianta finală – aprobată în şedinţa de guvern – 12 noiembrie 2008, http://strategia.ncsd.ro
 4. *** Sustenaible Developement, http://ec.europa.eu/sustainable/sds2001/index_en.htm
 5. *** Swot Analysis, http://erc.msh.org/quality/ittools/itswot.cfm
 6. *** Using Dialog Strategy – the operating manual for Dialog Strategy 2.030.
 7. Bădulescu, Gr. şi colectiv: Metode şi instrumente de management strategic pentru dezvoltarea durabilă a organizaţiilor, Contract 23/2009, faza 1 – Studierea şi cercetarea metodelor şi instrumentelor de management strategic şi de dezvoltare durabilă a organizaţiilor, iunie 2009, faza 2 – Analiza şi identificarea cerinţelor sistemului de management strategic şi de dezvoltare durabilă a organizaţiilor, decembrie 2009.
 8. Balog, Al. şi colectiv: Metode şi instrumente de management strategic în dezvoltarea e-business Contract nr. 2N/2003, proiect PN 04 04, faza 5 – Raport de demonstrare a funcţionalităţii sistemului propus, iunie 2005.
 9. Basili, Victor R.: Using Measurement to Build Core Competencies in Software, Seminar sponsored by Data and Analysis Center for Software, 2005.
 10. Kaplan, R. S.; D. P. Norton: Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management Tool. Harvard Business Review on Measuring Corporate Performance, Harvard Business School Press, 1998, pp. 183-212.
 11. Kaplan, R. S.; D. P. Norton: Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management Tool. Harvard Business Review on Measuring Corporate Performance, Harvard Business School Press, 1998, pp. 147-182.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.