Monthly Archives: februarie 2021

Consideraţii privind teoreme de echivalență pentru algoritmi de căutare

ing. Cezar lonescu ing. Leon Baţachia Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: În acest articol se face o prezentare a teoremelor NFL (“No Free Lunch Theorems”) a căror publicare a stârnit multe dezbateri în lumea științifică. Prezentarea este însoțită de consideraţii privind extinderi, corolare şi implicaţii ale acestor teoreme. Cuvinte …

Read More »

O abordare funcţională a problemei agregării estimărilor expert

dr. mat. Vsevolod Arnăut Institutul de Matematică Academia de Ştiinţe Republica Moldova Rezumat: Lucrarea se referă la unele momente legate de expertiza colectivă. După o scurtă caracteristică a acesteia, sunt enumerate etapele principale ale expertizei şi apoi analizate unele momente legate de agregarea estimărilor expert, în vederea obţinerii unei caracteristici …

Read More »

Un simulator performant pentru investigarea reglării automate a coloanelor de fracționare

ing. Gabriel Rădulescu Dr. ing. Vasile Marinoiu Dr. ing. Mat. Cornel Marinescu Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti Rezumat: Lucrarea prezintă un simulator software, DIN_SIM, conceput pentru investigarea comportării în regim dinamic a coloanelor de fracționare, echipate cu diferite structuri ale buclelor de reglare automată. Este prezentat modelul matematic dinamic generalizat al coloanei …

Read More »

Cerinţe privind specificaţiile de definire ale principalelor entităţi ale registrului informatizat al cadastrului general

dr.ec. Costin Pribeanu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Integrarea registrului permanent al cadastrului general într-o strategie națională de informatizare necesită satisfacerea unor cerințe funcţionale diverse, ale instituţiilor şi operatorilor economici interesați. Acest articol are ca obiectiv discutarea aspectelor mai sensibile, legate de definirea entităţilor principale ale cadastrului general în …

Read More »

Sistem de recunoaştere a formelor 2D

dr. ing. Mihaela M. Oprea Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti Rezumat: Lucrarea prezintă un sistem de recunoaştere a formelor 2D, SVA-I, utilizat pentru recunoaşterea pieselor industriale. Reprezentarea formei 2D este realizată prin curba θ-s, iar ca măsură a similarităţii este introdusă o metodă de grupare tip Hough. Sistemul SVA-I a fost …

Read More »

Un sistem pentru managementul riscului în investiţii financiare, bazat pe modelele Markowitz de selecţie a portofoliilor

mat. Constanţa Zoie Rădulescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: În lucrare sunt prezentate trei modele de selecţia portofoliilor de tip Markowitz şi anume modelele de minimizarea riscului, maximizarea profitului şi medie dispersie. Modelele sunt considerate în variabilă continuă. Se descrie structura și se ilustrează arhitectura unui produs soltware MARKPORT …

Read More »

Detecţia automată a defectelor în controlul radiologic al îmbinării sudate.
Metode noi morfologice şi structurale de explorare a imaginii radiologice

Aurel Marian Ministerul Industriei şi Comerţului Rezumat: Particularitatea defectoscopiei radiologice a îmbinărilor sudate, caracterizată prin: dispersia mare a calității imaginii radiologice, absenţa datelor statistice pentru eșantionare, specific tehnologic şi cerinţe standardizate de control creşte dificultatea elaborării unui sistem automat de detecție. Metoda morfologică şi structurală prezentată ia în considerare aspecte …

Read More »

Transformata Wigner – Ville. Versiuni discrete periodice şi aperiodice

ing. Doinița Ghinea Grupul Şcolar Industrial Nr. 19 București Rezumat: Utilizarea transformatei Wigner-Ville în scopul analizei timp-frecvenţă a semnalelor nestaționare prezintă un mare avantaj faţă de alte metode, datorită preciziei cu care se pot localiza evoluţiile spectrale, însă apariţia termenilor de interferenţă face dificilă interpretarea imaginilor obținute. În prezenta lucrare …

Read More »